Melding psychische hulp op basis van de Wvggz

Product informatie

  Inleiding

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. U kunt dit melden bij de gemeente.

  Omschrijving

  Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) van kracht. De gemeente vormt na invoering van de Wvggz een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het OM blijft ook bestaan. In de Wvggz is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna.

  Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden.

  Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

  Uiterste redmiddel

  Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

  Melding psychische hulp (Wvggz)

  In de Wet verplichte GGZ is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

  Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

  Let wel op: verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

  Acute crisis?

  Is er sprake van een acute crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor gedwongen hulp bij psychische problemen zijn onder andere:

  • De persoon is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
  • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen.
  • Een psychiater staat achter de gedwongen behandeling.
  • Bij een crisismaatregel: het gevaar voor de persoon of zijn omgeving is zo ernstig dat er geen tijd is voor de gewone procedure.

  Aanpak

  Zo vraagt u gedwongen hulp voor iemand met psychische problemen aan:

  • Is er sprake van direct gevaar? Bel dan noodnummer 112.
  • Is er geen sprake van direct gevaar?
   • U doet een melding bij de gemeente.
   • De gemeente laat onderzoeken of gedwongen behandeling noodzakelijk is.
   • Een psychiater doet medisch onderzoek.
   • Als de officier van justitie de gedwongen psychiatrische behandeling ook noodzakelijk vindt, dan stuurt hij het verzoek naar de rechter.
   • De rechter beslist.

  Gebruik het Meldformulier Wvggz om een melding bij de gemeente te doen. Let op: u wordt doorgelinkt naar de website van de gemeente Maastricht. De gemeente Meerssen regelt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in samenwerking met de gemeente Maastricht.

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter voor een gedwongen psychiatrische behandeling. Bij een crisismaatregel van de burgemeester kan dat wel. U kunt binnen 3 weken na de beslissing voor de crisismaatregel in beroep gaan. De crisismaatregel stopt niet als u in beroep gaat.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Kan iemand met dementie of een verstandelijke beperking hulp krijgen zonder dat hij dat wil?

  Alleen als er echt geen andere oplossing is en er zonder hulp iets ernstigs gebeurt of kan gebeuren. Bijvoorbeeld als iemand in levensgevaar is of gevaarlijk is voor anderen. Of bij ernstige verwaarlozing of lichamelijk letsel. Dit heet onvrijwillige zorg.

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of onvrijwillige zorg nodig is. De rechter beslist uiteindelijk.