Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest wilt opslaan, moet u een melding doen en een omgevingsvergunning aanvragen. U doet dit via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? Wilt u asbest opslaan? U moet dit melden en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.

  Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan.

  Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
   • Voeg alle asbest samen in 1 container.
   • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
   • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Controleer met de Activiteiten Internet Module welke vergunning u nodig heeft.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Log in met eHerkenning.
  • Meld dat u asbest wilt opslaan.
  • Vraag de juiste omgevingsvergunning aan.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Vraag en antwoord

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning voor het milieu aan?

  Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de Activiteitenbesluit internetmodule. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het milieu aan:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.
  • Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:
   • een akoestisch rapport
   • een bodemonderzoeksrapport
   • een geurrapport
   • een energierapport
   • een plattegrond
   • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

  Kan ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) krijgen?

  De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft.

  De voorwaarden kunnen zijn:

  • een milieueffectrapport is niet nodig
  • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
  • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
  • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
  • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
  • er is geen onaanvaardbare stankhinder
  • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
  • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

  Kan ik in beroep gaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het milieu?

  Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • stankoverlast veroorzaakt

  Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan?

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
  • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.

  Wanneer heb ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig?

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

  Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

  Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.