Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit verlies van uw inkomsten of waardevermindering van uw woning. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de vergoeding van schade door een bestemmingsplan zijn onder andere:

  • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.
  • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
  • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon zien aankomen toen u het pand of de grond kocht.
  • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft gekocht of onteigend.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welke schade u heeft
   • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
   • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
   • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
   • hoe u op dat bedrag komt
   • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
   • uw handtekening
  •  U betaalt de aanvraagkosten.
  • een kopie van de notariële eigendomsakte van het schadeadres
  • een kadastrale situatieschets, met uw eigendom in kleur aangegeven
  • het ingevulde 'Aanvraagformulier tegemoetkoming schadevergoeding artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening'

  Kosten

  U betaalt maximaal € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

  Contact

  Contact

  Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde documenten per post naar de gemeente Meerssen, ter attentie van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het KCC.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Welke schade kan er ontstaan door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan?

  Er zijn verschillende situaties waarin u schade kunt lijden door nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen. Ook door een omgevingsvergunning waarmee afgeweken mag worden van een bestemmingsplan kunt u schade krijgen.

  Een paar voorbeelden van deze schade zijn:

  • De gemeente legt achter uw huis een weg aan. Hierdoor heeft u geluidsoverlast en wordt uw huis minder waard.
  • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk. De waarde van uw huis is lager geworden.
  • Naast uw huis komt een fabriek die stankoverlast geeft. Uw huis wordt daardoor minder waard.
  • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Daardoor loopt u inkomsten mis.
  • Het terras bij uw café heeft door nieuwbouw geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.