Privacy - hoe wij met uw gegevens omgaan

Uw privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Vooraf maken wij duidelijk voor welk doel wij ze nodig hebben. Ook gebruiken wij uw gegevens niet zomaar ergens voor. Dit is in de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld. Met de komst van de nieuwe taken uit de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 naar de gemeenten is het zorgvuldig omgaan met uw gegevens nóg belangrijker.

Verwerken van uw gegevens

Om u goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van u nodig. Die verzamelen en registreren wij. We bewaren ze zorgvuldig en gebruiken ze alleen voor het doel dat met u is besproken.

Verkrijgen van uw gegevens

De gegevens die wij nodig hebben, geeft u meestal zelf. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor informatiesystemen mogen raadplegen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij aanvragen voor schuldhulpverlening of bijstandsuitkeringen. Ook over voormalig werkzoekenden of onderhoudsplichtigen kunnen we informatie verzamelen uit de beschikbare systemen. Dit gebeurt door onze regionale sociale dienst Pentasz Mergelland.

Medische gegevens

Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben, dan leggen wij u duidelijk uit waarvoor die nodig zijn. Voor medische gegevens van behandelaars is een door u getekende verklaring nodig.

Delen van uw gegevens

Als het nodig is, wisselen wij uw gegevens uit met personen, instellingen en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de uitvoering van een ondersteuningsplan dat met u is opgesteld. Dit spreken we van tevoren goed met u door en dat gebeurt dus alleen met uw toestemming.

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke situaties komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt.

Uw privacyrechten

U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten:

Inzien van gegevens

U kunt de gemeente vragen of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. Ook kunt u zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een kopie ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens zijn gedeeld. Als het om gegevens van werk en inkomen gaat, kan het verstandig zijn hiervoor een aanvraag in te dienen bij het Inlichtingenbureau. Dit is een landelijk instantie die aan gemeenten in Nederland gegevens over u kan verstrekken als dit voor de uitoefening van bepaalde wettelijke taken nodig is. Een formulier om een schriftelijk verzoek in te dienen is te vinden via www.inlichtingenbureau.nl .

Aanpassen van uw dossier

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens afschermen, zodat alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van b&w.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de gemeente met uw gegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij het college van b&w.