Leerlingenvervoer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

  De gemeente Maastricht voert het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

  Voorwaarden

  Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school buiten de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming is berekend op basis van het openbaar vervoer, de fiets of een combinatie daarvan. Soms beslist de gemeente aangepast/georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer met een busje.

  Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een structurele handicap heeft.

  De kilometergrens voor kinderen in Meerssen is:

  • Speciaal Basisonderwijs (SBO): 1 kilometer (6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in de andere Heuvelland gemeentes)
  • Speciaal Onderwijs (SO): 1 kilometer (6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere Heuvelland gemeenten).

  Aanpak

  U kunt leerlingenvervoer online aanvragen met DigiD.

  Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

  • aanvraagformulier leerlingenvervoer
  • vervoersadvies van de school
  • kopie van uw bankpas
  • verklaring over de aard van de handicap
  • voor BO en SBO: IB60-formulier (alleen meesturen als het gezamenlijk inkomen in 2019 lager was dan € 27.900)

  Voor het vervoersadvies van de school vult de directeur van de school het formulier vervoersadvies in. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Ook kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig of begeleid naar school kan reizen. De school moet het advies duidelijk onderbouwen. Zorg ervoor dat u dit formulier eerst door de school laat invullen. Dan kunt u het direct meesturen met uw aanvraag. Doet u uw aanvraag digitaal? Scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

  Kosten

  Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

  Contact

  Adressen

  Gemeente Maastricht, team leerlingenvervoer

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14043

  leerlingenvervoer@maastricht.nl

  Gemeente Maastricht, afdeling Sociale Zaken

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  Randwycksingel 22

  6202 TC Maastricht

  14043

  leerlingenvervoer@maastricht.nl

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Vraag en antwoord