Bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  Let op: wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting, of uw WOZ-waarde? Dan doe dit bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De BsGW regelt de Gemeentelijke Belastingen voor de gemeente Meerssen. Kijk op de website van de BsGW.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

  Aanpak

  Zo dient u een bezwaarschrift in:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U zet in uw bezwaarschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
   • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
   • de reden(en) van uw bezwaar
   • uw handtekening

  Contact

  Adressen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter

  Sint Annadal 1

  6214 PA Maastricht

  Postbus 1988

  6201 BZ Maastricht

  088 361 1656

  088 361 0432

  Gemeente Meerssen, College van Burgemeester en Wethouders

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14 043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Vraag en antwoord

  Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?

  Ja, anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom van tevoren voor toestemming van uw buren.

  Mag ik mijn bezwaarschrift in een vreemde taal schrijven?

  U mag uw bezwaarschrift in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan de gemeente u vragen om een vertaling. Hiervoor moet u zelf zorgen en ook de kosten hiervan betaalt u zelf.

  Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

  Bezwaar:

  U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een gemeente. Bijvoorbeeld over het verlenen van een evenementenvergunning.

  Klacht:

  U kunt een klacht indienen bij de gemeente als u het niet eens bent met de bestuurders of ambtenaren. Bijvoorbeeld als uw brief niet op tijd wordt beantwoord. Of als u vindt dat de gemeente u niet juist behandelt.

  Ik wil dat een besluit van de gemeente tijdelijk niet wordt uitgevoerd. Hoe doe ik dit?

  Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de gemeente, dan is dit besluit wel nog gewoon geldig. U kunt het besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk laten opschorten. Het besluit wordt dan tijdelijk niet uitgevoerd. Hiervoor dient u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift indienen. Het mag ook nog erna, maar wel binnen de bezwaartermijn.

  Mijn omgevingsvergunning is afgewezen. Wat kan ik doen?

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking.

  Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Wat gaat er nu gebeuren?

  U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

  Kan ik bezwaar maken tegen een belastingaanslag?

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de aanslag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?

  Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

  Bezwaar:

  U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een gemeente. Bijvoorbeeld over het verlenen van een evenementenvergunning.

  Klacht:

  U kunt een klacht indienen bij de gemeente als u het niet eens bent met de bestuurders of ambtenaren. Bijvoorbeeld als uw brief niet op tijd wordt beantwoord. Of als u vindt dat de gemeente u niet juist behandelt.

  Ik wil bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Kan ik iemand machtigen?

  U kunt iemand machtigen voor het indienen van het bezwaarschrift. Ook mag u iemand machtigen voor hulp met de rest van de bezwaarprocedure. Bijvoorbeeld voor het toelichten van het bezwaarschrift tijdens de hoorzitting. Hiervoor stuurt u een machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met het bezwaarschrift.

  Voor een advocaat heeft u geen machtiging nodig.