Omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • slopen
  • bomen kappen
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • reclame aanbrengen
  • brandveilig gebruik gebouwen

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

  Heeft u de check gedaan, maar weet u nog altijd niet zeker of een vergunning echt nodig is? Vraag dan een vooroverleg aan. Wij laten u daarna schriftelijk weten of u toch een vergunning nodig heeft.

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

  Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Contact

  Contact

  Wilt u vooroverleg, of andere informatie over omgevingsvergunningen in de gemeente Meerssen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

  Formulieren

  Vraag en antwoord

  Ik wil een boom omhakken. Mag dat?

  Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

  U moet een vergunning aanvragen als:

  • de dwarsdoorsnede van de stam groter is dan 48 cm. Dit heeft u gemeten op 130 cm boven het maaiveld.

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
  • een monumentale status heeft

  Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?

  Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.

  Hoe vraag ik een watervergunning aan?

  Zo vraagt u een watervergunning aan:

  • Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online.
  • U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • uw naam en adres
   • waarvoor u de watervergunning nodig heeft
   • wanneer u de watervergunning nodig heeft
   • waar u de watervergunning nodig heeft

  Ben ik in overtreding als ik geen vergunning heb voor brandveilig gebruik van bouwwerken?

  Ja, u bent in overtreding als een vergunning verplicht is en u heeft die niet.

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?

  U doet een melding als:

  • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
  • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

  U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
  • het gebruik van het gebouw risico’s met zich meebrengt voor de brandveiligheid

  Heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?

  Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning bouwen aan?

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning 

  Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

  Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

  Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?

  U heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de schotelantenne aan de voorkant van uw huis wilt hangen. Doe de vergunningscheck via Omgevingsloket online en controleer of u een vergunning moet aanvragen.

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning voor het milieu aan?

  Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de Activiteitenbesluit internetmodule. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het milieu aan:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.
  • Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:
   • een akoestisch rapport
   • een bodemonderzoeksrapport
   • een geurrapport
   • een energierapport
   • een plattegrond
   • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

  Wanneer moet ik plankosten aan de gemeente betalen?

  De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Ik wil de sloot op mijn erf dempen. Mag dat?

  U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

  • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
  • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken
  • een sloot moet leegpompen

  Veel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan volgt u de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.

  Wanneer moet ik plankosten aan de gemeente betalen?

  De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Wat kost een omgevingsvergunning voor het bouwen?

  De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom.

  Indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000,00 kost een omgevingsvergunning bouwen 4,5% van de bouwkosten, met een minimum van € 200,00. Vanaf € 1.000.000,00 aan bouwkosten gelden toeslagen. raadpleeg daarvoor de legestarieventabel behorende bij de Verordening Leges Meerssen 2022.

  (tarieven 2022)

  Wat moet ik doen als mijn werkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur?

  Heeft uw verbouwing nadelige gevolgen voor de natuur? U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan.
   • De provincie beoordeelt de gevolgen voor de natuur.
   • De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.
   • Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan.
   • De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt de gemeente om een natuurtoets uit te voeren. Dit doet u tijdens de aanvraag voor uw omgevingsvergunning.
   • De gemeente beoordeelt de gevolgen voor de natuur.
   • Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb).
   • De gemeente neemt deze verklaring mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de verklaring? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.