Omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • slopen
  • bomen kappen
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • reclame aanbrengen
  • brandveilig gebruik gebouwen

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Heeft u de check gedaan, maar weet u nog altijd niet zeker of een vergunning echt nodig is? Vraag dan een vooroverleg aan. Wij laten u daarna schriftelijk weten of u toch een vergunning nodig heeft.

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
   • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

  Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Contact

  Contact

  Wilt u vooroverleg of andere informatie over omgevingsvergunningen in de gemeente Meerssen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC).

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Formulieren

  Vraag en antwoord

  Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?

  U heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de schotelantenne aan de voorkant van uw huis wilt hangen. Doe de vergunningscheck via het Omgevingsloket en controleer of u een vergunning moet aanvragen.

  Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?

  Voor het starten van een horecabedrijf kunt u verschillende vergunningen nodig hebben. Zo moet u vaak een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente.

  Wilt u alcohol verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

  Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een terras heeft of een kansspelautomaat wilt plaatsen.

  Neem daarom contact op met de gemeente of eventueel de Kamer van Koophandel voor informatie over uw specifieke situatie.

  Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?

  Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?

  De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt een aantal vergunningen, waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

  De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning.

  Wat moet ik doen als mijn werkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur?

  Heeft uw verbouwing nadelige gevolgen voor de natuur? U heeft dan de volgende keuze.

  Optie 1: U vraagt twee vergunningen aan

  Stap 1: een omgevingsvergunning voor natuur. Deze vraagt u via het Omgevingsloket aan bij de provincie. Om deze vergunning aan te vragen doet u eerst een natuurtoets.

  Stap 2: een omgevingsvergunning voor bouwen. Deze vraagt u via het Omgevingsloket aan bij de gemeente. Een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u pas aanvragen als u een omgevingsvergunning voor natuur heeft ontvangen van de provincie. De omgevingsvergunning voor natuur stuurt mee met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

  Optie 2: U doet een meervoudige vergunningaanvraag bij de gemeente

  U dient dan 1 aanvraag in via het Omgevingsloket waarbij de aangevraagde vergunning betrekking heeft op de mogelijke gevolgen voor de natuur en op het bouwen. Ook voor deze vergunningaanvraag doet u eerst een natuurtoets. Voor het natuurdeel van uw aanvraag vraagt de gemeente vervolgens bij provincie om instemming (dit heet een 'verklaring van geen bedenkingen'). Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Ben ik in overtreding als ik geen vergunning heb voor brandveilig gebruik van bouwwerken?

  Ja, u bent in overtreding als een vergunning verplicht is en u heeft die niet.

  Zo doet u een melding: 

  • Ga naar het Omgevingsloket. 
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Heb ik meerdere vergunningen nodig voor de verbouwing van mijn huis?

  Voor de verbouwing van uw huis heeft u meestal een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms heeft u nog extra vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als:

  • u een monumentale boom moet kappen
  • u een gebouw moet slopen
  • u een monument moet verbouwen of slopen
  • u grond moet afgraven
  • uw project mogelijk gevolgen heeft voor de natuur

  U heeft dan twee mogelijkheden:

  Mogelijkheid 1: Afzonderlijke vergunningaanvragen

  Via het Omgevingsloket vraagt u voor ieder onderdeel een aparte omgevingsvergunning aan. Het Omgevingsloket leidt u naar het juiste bevoegde gezag voor elke vergunning. Dit is meestal de gemeente, maar soms is het de provincie. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning natuur wordt beoordeeld door de provincie.

  Mogelijkheid 2: Meervoudige vergunningaanvraag

  Via het Omgevingsloket doet u bij de gemeente 1 vergunningaanvraag voor alle onderdelen van uw project. Een deel zal de gemeente zelf beoordelen. Voor een aantal onderdelen (bijvoorbeeld natuur) stuurt de gemeente uw aanvraag door naar het juiste bevoegd gezag (bijvoorbeeld naar de provincie voor het onderdeel natuur). Dit andere bevoegd gezag zal dit onderdeel dan beoordelen en wel/niet instemming geven. Geeft dit andere bevoegd gezag geen instemming, dan wijst de gemeente uw vergunningaanvraag af.

  Wat voor uw project het handigst is, kan van veel dingen afhangen. De gemeente kan hier helaas niet over adviseren.

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning water aan?

  Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • waarvoor u het grond- of oppervlaktewater wilt gebruiken
   • de ruimtelijke coördinaten van de innamepunten van het grond- of oppervlaktewater
   • de capaciteit van de pomp in m3 per uur
   • het maximale gebruik van grond- of oppervlakte water in:
    • m3 per uur
    • m3 per dag
    • m3 per maand
    • m3 per jaar
  • welke maatregelen u neemt om de negatieve effecten van de wateronttrekking te voorkomen of te beperken

  Ik wil de sloot op mijn erf dempen. Mag dat?

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

  U moet een vergunning aanvragen als:

  • u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat
  • u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen
  • u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij:
   • u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of
   • de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde

  Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.

  Ik wil een boom omhakken. Mag dat?

  Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

  U moet een vergunning aanvragen als:

  • de dwarsdoorsnede van de stam groter is dan 25 cm. Dit heeft u gemeten op 130 cm boven het maaiveld.

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

  De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

  • natuurwaarde
  • landschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor de schoonheid van de stad
  • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

  Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?

  Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.

  Wat kost een omgevingsvergunning voor het bouwen?

  De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom.

  Als de bouwkosten minder dan € 1.000.000,00 kost een omgevingsvergunning bouwen 4,5% van de bouwkosten, met een minimum van € 220,20. Vanaf € 1.000.000,00 aan bouwkosten gelden toeslagen. raadpleeg daarvoor de legestarieventabel behorende bij de Verordening Leges Meerssen 2024.

  (tarieven 2024)

  Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?

  De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt een aantal vergunningen, waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

  De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning.

  Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?

  Voor woningbouw hoeft u geen melding te doen.

  U doet een melding als, bij normaal gebruik, meer dan een bepaald aantal personen in een gebouw aanwezig zijn: 

  • Onderwijs:
   • basisscholen: 10 personen
   • middelbare scholen, beroepsonderwijs, universiteiten: 50 personen
   • andere soorten onderwijsinstellingen:
    • voor kinderen < 12 jaar: 10 personen
    • voor personen > 12 jaar: 50 personen
  • Kinderopvang: 10 personen
  • Zorg:
   • ziekenhuizen: 10 personen
   • instellingen voor personen met een fysieke of geestelijke beperking: 10 personen
   • andere soorten zorginstellingen: 50 personen
  • Commerciële gebouwen:
   • winkel: 50 personen
   • garages: 50 personen
   • busstations, treinstations, terminals: 50 personen
   • kantoren: 150 personen
   • fabrieken: 150 personen
  • Hotels, pensions, jeugdherbergen, bed and breakfast: 10 personen
  • Stadions en sporthallen: 50 personen
  • Gevangenissen en andere cellencomplexen: 10 personen
  • Andere soorten gebouwen: 50 personen

  Ik ben het niet eens met een ontwerpplan van de gemeente, wat kan ik doen?

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw omgevingsplan van de gemeente.

  U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

  Heb ik meerdere vergunningen nodig voor de verbouwing van mijn huis?

  Voor de verbouwing van uw huis heeft u meestal een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms heeft u nog extra vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als:

  • u een monumentale boom moet kappen
  • u een gebouw moet slopen
  • u een monument moet verbouwen of slopen
  • u grond moet afgraven
  • uw project mogelijk gevolgen heeft voor de natuur

  U heeft dan twee mogelijkheden:

  Mogelijkheid 1: Afzonderlijke vergunningaanvragen

  Via het Omgevingsloket vraagt u voor ieder onderdeel een aparte omgevingsvergunning aan. Het Omgevingsloket leidt u naar het juiste bevoegde gezag voor elke vergunning. Dit is meestal de gemeente, maar soms is het de provincie. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning natuur wordt beoordeeld door de provincie.

  Mogelijkheid 2: Meervoudige vergunningaanvraag

  Via het Omgevingsloket doet u bij de gemeente 1 vergunningaanvraag voor alle onderdelen van uw project. Een deel zal de gemeente zelf beoordelen. Voor een aantal onderdelen (bijvoorbeeld natuur) stuurt de gemeente uw aanvraag door naar het juiste bevoegd gezag (bijvoorbeeld naar de provincie voor het onderdeel natuur). Dit andere bevoegd gezag zal dit onderdeel dan beoordelen en wel/niet instemming geven. Geeft dit andere bevoegd gezag geen instemming, dan wijst de gemeente uw vergunningaanvraag af.

  Wat voor uw project het handigst is, kan van veel dingen afhangen. De gemeente kan hier helaas niet over adviseren.

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning bouwen aan?

  Op de volgende manier doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket 
  • Log in met:
   • DigiD (voor uzelf)
   • eHerkenning (voor een bedrijf)
  • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.

  Heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?

  Doe de vergunningcheck op Omgevingsloket online. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen